मंगळवार, १ मार्च, २०११

मी.. ती.. मी..?????

कधी हरवते.. कधी बावरते...
ही जाणीव कधी थरथरते...

कधी भिजवणारी मी
कधी भिजणारी मी
तर कधी कोरडी चिट्ट मी..
अजाणीवेच्या गर्तेत हरवलेली मी..
तरी 'मी' च्या शोधात गुंतलेली मीच...
कधी हरवते.. कधी बावरते...
ही जाणीव कधी थरथरते...

माझ्यातली ती... दुष्ट, क्रुर..
ती हट्टी.. मग्रुर..
माझ्यातली तीच कधी हळवी.. हळुवार
माझ्यातली 'ती' '?'
कोण ती? कोण मी?
कधी हरवणारी? कधी बावरणारी?
का कधी जिची जाणीवच थचथरते ती?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: